• امروز : سه شنبه
  • 07 بهمن 1399
  • 26 Jan 2021

لیست مراکز حمایتی و هدایتی از تحقیقات

ثبت پایگاه
لوگو نام مرکز نام مسئول نام استان نام شهرستان زمینه فعالیت اقدامات
پکیج اقتصادی ۲ fsdf.;asdvmk تهران تستی ه
پکیج اقتصادی 3 یبیسبیسبس تهران تستی ه
ساعت هوشمند ایتاپ مدل SW1 ddd تهران ذذ 44
علوم غشایی کلانی اصفهان زیست فناوری