• امروز : دو شنبه
  • 29 دی 1399
  • 18 Jan 2021

بانک مسائل ،

ثبت مساله
ردیف کد مساله عنوان مساله استان شهرستان زمینه مساله فایل اقدامات
--- ---
۱ 12 wrferf تهران تهران wrf
۲ 21 آب زاینده رود تهران اسلامشهر بهداشت
۳ 22 طلاق تهران اسلامشهر اجتماعی
۴ 223 تغییر نگرش نخبگان اصفهان اصفهان نخبگان
۵ 23 مسئله کشاورزی سنتی اصفهان اصفهان کشاورزی
۶ 5 بث تهران تهران asdasd
۷ 6 قلر تهران تهران سیبرل