• امروز : دو شنبه
  • 29 دی 1399
  • 18 Jan 2021

لیست خدمات علمی پژوهشی

ثبت خدمات عملی پژوهشی
ردیف نوع خدمت علمی پژوهشی محل ارائه خدمت استان توضیحات فایل اقدامات
--- ---
۱ فضا مرکز رشد فارس wef
۲ مشاوره پایگاه علمی / پایگاه فارس ثیل ش