• امروز : سه شنبه
  • 07 بهمن 1399
  • 26 Jan 2021

لیست اردو های جهادی

ثبت اردوی جدید
ردیف استان شهرستان عنوان گروه تاریخ شروع تاریخ پایان مبدا مقصد ماموریت هدف اقدامات
--- --- ---
۱ تهران تهران جواد سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ دو شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ تهران زاهدان خنبرن هاخه
۲ تهران تهران جواد سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ دو شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ تهران زاهدان کمک کمک
۳ تهران تهران امام رضا ع سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ دو شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ تهران سیستان کمک به سیل زدگان کمک به سیل زدگان
۴ تهران شهدا شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ تهران بشاگرد طرح توسعه منطقه تدوین طرح جامع توسعه منطقه
۵ تهران لزد بلد زبل بلرا زرد
۶ تهران امین تهران همدان ارزیابی هدایت