روابط عمومی

 

Organizations

يكي از عوامل مهمي كه در پيشبرد اهداف و سرنوشت يك سازمان، اهميت و ارزش اساسي دارد و آن را در نيل به اهداف مربوطه ياري ميدهد، كيفيت رابطه آن سازمان با افراد حقيقي و حقوقي و افكار عمومي جامعه اي است كه با آن درارتباط است. هراندازه اين ارتباط مستحكمتر و گسترده تر باشد، آن سازمان در دستيابي به اهداف خود موفقتر خواهد بود، چراكه پل ارتباطي بين سازمان و « روابط عمومي » كه امروزه و در عصر ارتباطات اين نياز را، نهادي بسيار مهم و حساس به ناممخاطبين درون و برون سازماني است برطرف كرده است.در بیمارستان كه طيف گستردهاي از مخاطبين عام و خاص شامل پزشکان،مردم و كاركنان را در بر ميگيرد، نقش روابط عمومي براي اطلاع رساني و اطلاعيابي بهنگام، ايجاد بستر تفاهم،همكاري و اعتماد متقابل، جلب مشاركت همه جانبه مخاطبان در راستاي پيشبرد سياستها، برنامهها و اهداف آموزشي، درماني،بهداشتي و خدماتي ، حائز اهميت است و اين تنها با وجود يك روابط عمومي پويا ومنسجم امكانپذير خواهد بود.لذا روابط عمومي متبوع جهت انسجام و انجام رسالت خطير خود نياز به سازماندهي مناسب تشكيلاتي،مديريت علمي(تخصصي)، برنامه عمل مشخص و رعايت اصول اخلاق حرفهاي دارند. براي دستيابي به آنچه گفته شد.

اهداف واحد ارتباطات :

توسعه ارتباطات رسانه اي 
توسعه ارتباطات مردمي و تكريم ارباب رجوع 
تقويت ارتباطات و همگرايي درون سازماني و توسعه ارتباطات برون سازماني 
معرفي به موقع توانمندي ها و دستاوردها در راستاي ارتقاي جايگاه و منزلت سازمان
تداوم حركت به سوي روابط عمومي الكترونيك 
توسعه و ساماندهي نظام اطلاع رساني و اطلاع يابي 
فرهنگ سازي و آموزش همگاني  
توسعه و بهره مندي از فن آوري هاي نوين روابط عمومي 
توسعه منابع و توانمندسازي نيروي انساني روابط عمومي

 

logo