مراکز هدایت و حمایت

مراکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری 

جهت استفاده از سایت مراکز روی هر مرکز کلیک نمایید. 

 پ2                                                               پ1

     تحقیقات علوم انسانی                                                                 بررسی های راهبردی فضای سایبر              

           

         پ4                                                                        پ3

                         لیزر و پلاسما                                                                                                  نساجي -پوشاك حصان

                       

            logo                                       پ5    

كشاورزي و منابع طبيعي (گیاهان داروی مرتعی زاگرس)                                             علوم و فناوري غشايي 

       logo                                                                      logo

                      زیست فناوری                                                     تحقيقات فني و تكنولوژيك كشاورزي و منابع طبيعي (چاي)

پ6

فناوری های نوین گیاهان دارویی اولویت محور